Όροι Χρήσης

Ο παρόν ιστότοπος (www.joyboutique.gr) (εφεξής «site»), αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία και το ηλεκτρονικό κατάστημα (εφεξής «e-shop») της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗ», με Α.Φ.Μ. 133798780, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου και, η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 6 (εφεξής «Επιχείρηση»). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση μέσω e-mail, στο renelib@hotmail.com.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους χρήσης που αφορούν στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της Επιχείρησης, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος site και του e-shop. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς, ολικώς ή μερικώς, παρακαλούμε όπως δεν κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτών.

Η επίσκεψη του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop, η περιήγηση και η χρήση του περιεχομένου αυτών και των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτών, καθώς κι η με οιοδήποτε τρόπο αληλλεπίδραση με αυτά, συνεπάγονται την ανεπιφύλακτη συμφωνία των επισκεπτών/χρηστών/πελατών και την ανάληψη υποχρέωσης τήρησής των παρακάτω όρων χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο site και στο συγκεκριμένο e-shop.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους χρήσης του παρόντος και τα προϊόντα της Επιχείρησης, καθώς και για οιοδήποτε σχόλιο (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παραπόνων), παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail: renelib@hotmail.com.

1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Οι αναγραφόμενοι όροι χρήσης, μαζί με τις τρέχουσες τιμές, τις λεπτομέρειες παράδοσης κι επικοινωνίας, καθώς και την πολιτική επιστροφών, συνθέτουν τη συμφωνία (εφεξής «Συμφωνητικό») που συνάπτεται μεταξύ των δύο μερών, ήτοι αφενός του αγοραστή (εφεξής «Πελάτη») κι αφετέρου της Επιχείρησης, με σκοπό την προμήθεια των προϊόντων της Επιχείρησης στον Πελάτη. Οιαδήποτε αναφορά από οιονδήποτε τρίτο πωλητή δεν αναιρεί τους όρους χρήσης του παρόντος site.

1.2 Το παρόν site καθώς και το παρόν e-shop προσφέρει σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες του, άμεση ενημέρωση για τα προϊόντα που πωλεί η Επιχείρηση, τις ιδιότητες αυτών, καθώς και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά, αγοράζοντας κάποιο από τα διατιθέμενα προς πώληση στο παρόν e-shop προϊόντα.

1.3 Οι παρόντες όροι χρήσης είναι απόλυτα συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει εγγράφως το περιεχόμενο καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στο παρόν site. Οιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στους όρους χρήσης μετά την παραγγελία σας, δε θα επηρεάσουν την ήδη τρέχουσα παραγγελία, εκτός εάν υπάρχει υποχρέωση αυτή να επηρεαστεί βάσει νόμου. Η ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα οποιασδήποτε διάταξης (εν όλω ή εν μέρει) των παρόντων όρων, δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων (εν όλω ή εν μέρει).

1.4 Ο έλεγχος των χαρακτηριστικών και της καταλληλόλητας των προϊόντων που παραγγέλλονται, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών/πελατών του παρόντος site. Για το λόγο αυτό, συνίσταται στους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες, όπως μένουν ενημερωμένοι κάθε φορά πριν από την αγορά τους για τυχόν τροποποιήσεις των όρων, οι οποίες δεν τους βρίσκουν σύμφωνους. Η εξακολούθηση της επίσκεψης του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop, της περιήγησης και χρήσης του περιεχομένου αυτών, καθώς και των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτών, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στους όρους χρήσης τους, τεκμαίρεται αμαχήτως ότι συνεπάγονται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών/πελατών, αποδοχή των όρων αυτών, χωρίς να απαιτείται οιαδήποτε άλλη ενέργεια της Επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες οφείλουν να απέχουν από οιασδήποτε φύσεως συναλλαγή με την Επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, εάν δεν συμφωνείτε με κάποια αλλαγή των όρων χρήσης, θα πρέπει άμεσα να σταματήσετε την περιήγησή σας στο site.

1.5 Η μη ενάσκηση οιουδήποτε εκ των απορρεόντων από τους παρόντες όρους χρήσης δικαιωμάτων της Επιχείρησης, σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται παραίτηση από αυτά.

2.ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
2.1 Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop, είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τη χρήση του παρόντος site και του παρόντος e-shop, καθώς και για όλες τις δραστηριότητές τους μέσα σε αυτά. Σε περίπτωση παράβασης των όρων χρήσεως, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τους απαγορέψει την πρόσβαση σε αυτά, τόσο προσωρινά, όσο και μόνιμα.

2.2 Η χρήση του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από άτομα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Περαιτέρω, οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις καθώς και την απαραίτητη ικανότητα για να αντιληφθούν το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου.
Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία που ενδέχεται να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop, καθώς κι από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop, ή/και στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

2.3 Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες ευθύνονται αποκλειστικά οι ίδιοι για την ορθότητα, την ακρίβεια, την εγκυρότητα και την πληρότητα των δεδομένων και των πληροφοριών που εισάγουν κι αποστέλλουν σε κάθε τους συναλλαγή με την Επιχείρηση μέσω του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop, καθώς και για την άρτια εκτέλεση της πληρωμής μόλις γίνει αποδεκτή η παραγγελία τους.

2.4 Ο Πελάτης αναλαμβάνει αποκλειστικά ο ίδιος την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της Επιχείρησης ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση του παρόντος site καθώς και του παρόντος e-shop και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.

2.5 Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με τυχόν χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν, εκτός από εκείνες τις οποίες ρητά και κατηγορηματικά δηλώνεται από την ίδια ότι θα καλυφθούν. Ειδικότερα, η Επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης (χρήση δικτύου ή μέσου) με το οποίο ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης/πελάτης θα επιλέξει να επισκεφθεί το παρόν site καθώς και το παρόν e-shop.

2.6 Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες του παρόντος site και του παρόντος e-shop οι οποίοι προβαίνουν σε αγορές μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, θα πρέπει να καταχωρούν έγκυρες χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες των οποίων τυγχάνουν νόμιμοι κάτοχοι κι έχουν το δικαίωμα χρήσης και χρέωσής τους. Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν ευθύνεται έναντι του νόμιμου κατόχου της κάρτας για οιαδήποτε χρέωση γίνει σε αυτήν μέσω του παρόντος site και του παρόντος e-shop

2.7 Το παρόν site καθώς και το παρόν e-shop είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για συναλλαγές με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για προσωπική τους χρήση και για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν με οιονδήποτε τρόπο στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

3.ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

3.1 Αγορά σαν επισκέπτης : Με αγορά σαν επισκέπτης στο παρόν site, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τα τρέχοντα, ακριβή και πλήρη στοιχεία σας.

3.2 Εγγραφή σαν πελάτης : Με την εγγραφή στο παρόν site, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τα τρέχοντα, ακριβή και πλήρη στοιχεία σας. Ο κωδικός λογαριασμού που θα καταχωρήσετε θα πρέπει να είναι μοναδικός και μυστικός. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την Επιχείρηση σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας.

Όσοι επισκέπτες επιλέξουν να δημιουργήσουν λογαριασμό για την πληρέστερη παροχή των υπηρεσιών του παρόντος site, δεσμεύονται επιπροσθέτως ότι οι πληροφορίες που παρέχουν σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις, καθώς κι ότι δεσμεύονται να διατηρούν και να ενημερώνουν επιμελώς τα στοιχεία εγγραφής τους, έτσι ώστε αυτά να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

3.3 Οι χρήστες του παρόντος site που διατηρούν λογαριασμό, παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό τους (user account), ενώ παράλληλα συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα και εγγράφως με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Επιχείρηση για οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και για οιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας.

Επίσης, ευθύνονται αποκλειστικά οι ίδιοι για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική τους έξοδο από αυτόν (sign out) στο τέλος κάθε χρήσης. Το παρόν site ουδεμία ευθύνη φέρει για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την για οιονδήποτε λόγο αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον παρόντα όρο.

3.4 Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει μονομερώς λογαριασμούς, εφόσον η ίδια κρίνει ότι αυτοί έχουν δημιουργηθεί με σκοπό κάποια κακόβουλη ενέργεια ή εφόσον τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί δεν είναι αληθή ή αποτελούν προϊόν υποκλοπής και κατάχρησης.

4.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας www.joyboutique.gr και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων μας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από πλευράς του πελάτη.

Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και σε περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας. Μαζί με αυτά τα στοιχεία κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη ζητείται και ο κωδικός πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές.

Η εκ μέρους σας καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της Εταιρείας μας για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον των συνεργαζόμενων τραπεζών που έχουν αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Επειδή σεβόμαστε την εμπιστοσύνη σας, θα θέλαμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που μας εμπιστεύεστε. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.joyboutique.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία μας, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Η πολιτική αυτή (μαζί με τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Cookies μας) καθορίζει τη βάση επί της οποίας θα επεξεργαζόμαστε οποιεσδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες και δεδομένα («Προσωπικά Δεδομένα») συλλέγουμε από εσάς ή τις(τα) οποίες(α μας παρέχετε. Η πολιτική αυτή ισχύει για τις ιστοσελίδες, εφαρμογές, εργαλεία, προσφορές, οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογαριασμούς σύνδεσης και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα του joyboutique.gr, έχοντας δημιουργήσει ήδη λογαριασμό συμπληρώνοντας την φόρμα προσωπικών στοιχείων, θεωρείται ότι συναινείτε στη χρήση, από μέρους μας, των Προσωπικών σας Δεδομένων σύμφωνα με αυτή την πολιτική.

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών, και σε περίπτωση που μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 13 ετών, θα διαγράφουμε αυτομάτως τα εν λόγω στοιχεία.

Είναι πολιτική μας να δημοσιεύουμε οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε στην πολιτική απορρήτου μας σε αυτή τη σελίδα, την οποία και σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά για να ελέγχετε εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές.

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Συλλέγουμε πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από εσάς όταν κάνετε εγγραφή νέου μέλους για λήψη ή χρήση οποιωνδήποτε από τις υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, κατά τη δημιουργία ενός καταχωρημένου λογαριασμού με εμάς, όταν κάνετε κάποια παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας μας joyboutique.gr όταν δηλώνετε συμμετοχή σε κάποια προσφορά ή κάνετε εγγραφή για να λαμβάνετε ανακοινώσεις (newsletter).

Συλλέγουμε πληροφορίες οι οποίες μας παρέχονται κατά τη σύνδεσή σας με το λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει στην joyboutique.gr μέσω εφαρμογής τρίτου μέρους, μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης (όπως για παράδειγμα το Facebook ή το Instagram, ή μέσω άλλης ιστοσελίδας (όπως για παράδειγμα συνεργάτη προώθησης).

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε σε σχέση με το άτομό σας με τους ακόλουθους τρόπους:

1) για να ελέγχουμε κατά πόσον δικαιούστε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες,

2) για να σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα που επιλέγετε να παραγγείλετε,

3) για σκοπούς διαχείρισης του συστήματος,

4) για ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών και των τάσεων, με σκοπό τη βελτίωση και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιεί ο κόσμος την ιστοσελίδα μας,

5) για να επικοινωνούμε μαζί σας

6) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας

7) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση

8) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το www.joyboutique.gr

9) για ειδικές προσφορές του www.joyboutique.com, ή για προσφορές και νέα της εταιρείας ή για παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού

10) σε περίπτωση που μας το έχετε ζητήσει ή για να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε μηνύματα μας έχετε στείλει,

11) σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας,

12) για την αποστολή επιβεβαιώσεων παραγγελιών και ειδοποιήσεων, κοινοποιήσεων ή ενημερωτικών δελτίων στα οποία έχετε εγγραφεί, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αποστέλλονται στην κινητή σας συσκευή,

13) σε περίπτωση που το έχετε επιλέξει ή όπως επιτρέπεται από το νόμο, για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μάρκετινγκ από κάποια διεύθυνση μας σχετικά με τα προϊόντα μας ή τα προϊόντα συνεργατών μας. Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από τη λήψη τέτοιων ηλεκτρονικών μηνυμάτων κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που περιέχεται στο κάτω μέρος τους.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε κατά τη δημιουργία λογαριασμού από εσάς είναι όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο, πόλη, χώρα και κωδικός πρόσβασης. Δημιουργώντας έναν λογαριασμό, θα μπορείτε να ψωνίζετε ταχύτερα, να ενημερώνεστε για την κατάσταση της τρέχουσας παραγγελίας σας και να παρακολουθείτε τις παλαιότερες παραγγελίες.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Δεν θα μεταβιβάζουμε ποτέ τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους, παρόλο που μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προωθούμε ή να παρέχουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους σύμφωνα με την παρούσα πολιτική ή σε περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε σύμφωνα με το νόμο.

Ενδέχεται να προωθήσουμε τα στοιχεία σας σε επιλεγμένα τρίτα μέρη για σκοπούς επεξεργασίας των στοιχείων σας εκ μέρους μας, ή σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο ώστε να σας παρασχεθεί το προϊόν που έχετε ζητήσει (π.χ. συνεργαζόμενες εταιρείες αποστολής). Για παράδειγμα, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε αξιόπιστες τρίτες εταιρείες μαζί με άλλα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς προκειμένου να βοηθήσουν στον εντοπισμό τάσεων και για προσαρμογή των προϊόντων της www.joyboutique.gr και οποιωνδήποτε κοινοποιήσεων που σας στέλνουμε.

Ενδέχεται να προωθήσουμε τα στοιχεία σας σε συγγενείς εταιρείες για χρήση σύμφωνα με αυτήν την πολιτική και τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη δίωξη παράνομων ή δραστηριοτήτων ή παράνομων δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ή για την πρόληψη άλλης ζημίας ή ως απάντηση σε νομικές ενέργειες ή για σκοπούς διεκδίκησης των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών μας.

Επιπλέον, ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όποτε είναι απαραίτητο για σκοπούς επιβολής των όρων και προϋποθέσεων μας ή άλλων συμφωνιών, ή σε υποψήφιους αγοραστές και στον τελικό αγοραστή σε περίπτωση πώλησης της www.joyboutique.gr (ή μέρους της επιχείρησής μας).

Ενδέχεται επίσης να προωθούμε ανώνυμες συγκεντρωτικές πληροφορίες χρήσης σε άλλους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας. Ανεξάρτητα από την τοποθεσία, φροντίζουμε ώστε να εφαρμόζονται επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για προστασία της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα σε υπαλλήλους οι οποίοι πιστεύουμε ότι είναι νομίμως δικαιολογημένο να αποκτήσουν πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες ώστε να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους και να σας παρέχουν τα προϊόντα που ζητήσατε.

Δυστυχώς, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί ποτέ να είναι εντελώς ασφαλής. Αν και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας τα οποία διαβιβάζονται στις ιστοσελίδες μας ή σε άλλες Υπηρεσίες της www.joyboutique.gr. Οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Αφού λάβουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας ώστε να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Οι Υπηρεσίες της www.joyboutique.gr ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων στο μέλλον, στις οποίες ενδέχεται να μεταφερθείτε. Σας ενημερώνουμε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές περί απορρήτου των εν λόγω ιστοσελίδων τρίτων. Σας προτρέπουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις/πολιτικές περί προστασίας δεδομένων κάθε ιστοσελίδας τρίτου μέρους στην οποία συνδέεστε από τις Υπηρεσίες μας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να μάθετε τι Προσωπικά Δεδομένα έχουμε στην κατοχή μας σχετικά με το άτομό σας ανά πάσα στιγμή, είτε να λάβετε αντίγραφο αυτών. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα, θα πρέπει να το υποβάλετε εγγράφως στο email  renelib@hotmail.com υπ’ όψιν του «Νομικού Συμβούλου».

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας στο email: renelib@hotmail.com οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από τη λήψη τέτοιων ηλεκτρονικών μηνυμάτων κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που περιέχεται στο κάτω μέρος τους.

Σε περίπτωση που είστε χρήστης της υπηρεσίας σύνδεσής μας, μπορείτε να διαχειριστείτε κάποια από τα στοιχεία και προσωπικές προτιμήσεις σας από την ενότητα «Λογαριασμός» της ιστοσελίδας μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email: renelib@hotmail.com.

5.ΧΡΗΣΗ COOKIES

Το παρόν site καθώς και το παρόν e-shop χρησιμοποιούν τεχνολογία «cookies», προκειμένου να βελτιώσουν και να διευκολύνουν την επίσκεψη και την περιήγησή σας. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Τα ίδια τα cookies δεν περιέχουν, ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες. Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης τεκμαίρεται ότι συναποδέχεστε και την ανωτέρω χρήση των cookies. Εάν δεν αποδέχεστε τη χρήση των cookies από το παρόν site καθώς κι από το παρόν e-shop, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας έτσι ώστε να μην δέχεται cookies (οδηγίες για τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies στον browser σας μπορείτε να βρείτε στο τμήμα βοήθειας του browser που χρησιμοποιείτε).

6.ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ – ΤΙΜΕΣ

6.1. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτών, περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν site και στο παρόν e-shop. Σε κάθε περίπτωση, για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τα υλικά κατασκευής τους, μπορείτε να απευθυνθείτε στο renelib@hotmail.com.

6.2 Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τα διατιθέμενα προϊόντα, τις τιμές πώλησης αυτών και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών δίχως προειδοποίηση. Οι τροποποιήσεις ή ανανεώσεις των διατιθέμενων προϊόντων, των τιμών πώλησης αυτών και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων συναλλαγών, θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στο παρόν site.

6.3 Οι αναγραφόμενες στο παρόν site και στο παρόν e-shop τιμές πώλησης που αφορούν στο εκάστοτε προϊόν, συμπεριλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. (24%). Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά ή στις τιμές των προϊόντων. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να τη δικαιολογεί, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, προτού προβείτε στη παραγγελία του προϊόντος.

7.ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

7.1 Οι παραγγελίες μέσω του παρόντος site και του παρόντος e-shop αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως αυτό ισχύει σήμερα, ως και της λοιπής ισχύουσας ελληνικής κι ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες του παρόντος site και του παρόντος e-shop, έχουν τη δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανοί ως προς αυτό (ήτοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν τελούν σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται για οιεσδήποτε νόμιμες αξιώσεις της από τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

7.2 Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του μέσω του παρόντος site και του παρόντος e-shop, ο Πελάτης πρέπει να ακολουθήσει τέσσερα (4) βασικά βήματα:

Α) ΣΥΝΔΕΣΗ / ΕΓΓΡΑΦΗ: Αρχικώς, ζητείται από τον Πελάτη να συνδεθεί (log in) στον προσωπικό του λογαριασμό χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασής του (password), άλλως, σε περίπτωση που δεν είναι ήδη εγγεγραμμένο μέλος, να δημιουργήσει νέο λογαριασμό με τα απαραίτητα στοιχεία του για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, δεσμευόμενος για την ορθότητα και νομιμότητά τους.

Β) ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: Στη συνέχεια, ο Πελάτης επιλέγει τους συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει, τοποθετώντας τους στο Καλάθι Αγορών.

Γ) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: Στο στάδιο αυτό, ο Πελάτης, λαμβάνοντας γνώση της χρέωσης της αξίας των προϊόντων και της τελικής τιμής πληρωμής, καλείται να συμπληρώσει τα απαιτούμενα για την πραγματοποίηση της παραγγελίας του στοιχεία (π.χ. τρόπος πληρωμής, τρόπος αποστολής, διεύθυνση αποστολής, τυχόν σχόλια παραγγελίας).

Επιπροσθέτως, έως το στάδιο αυτό ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να διορθώσει τυχόν σφάλματα, πριν από την καταχώριση της παραγγελίας του. Για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, ο Πελάτης θα πρέπει να αποδεχθεί τους όρους της σύμβασης πώλησης και χρήσης του παρόντος.

Δ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: Τέλος, ο Πελάτης, αποδεχόμενος τους όρους της σύμβασης πώλησης και τους όρους χρήσης, ολοκληρώνει την παραγγελία του, καταχωρώντας στοιχεία ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλεχθεί.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, ο Πελάτης λαμβάνει επιβεβαιωτικό e-mail με το αντίγραφο της παραγγελίας του, λεπτομερή περιγραφή των προϊόντων που αυτή περιλαμβάνει καθώς κι έναν μοναδικό κωδικό παραγγελίας, με τον οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξή της.

7.3 Σε περίοδο εκπτώσεων, ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή προϊόντων τα οποία αγοράστηκαν σε κανονική περίοδο πωλήσεων, με προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε έκπτωση. Προϊόντα που αγοράστηκαν κατά την περίοδο των εκπτώσεων ή κάποιου bazaar δεν επιστρέφονται και δεν θα γίνονται δεκτές επιστροφές.

8.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

8.1 Για τη διευκόλυνση κι εξυπηρέτηση όλων των Πελατών της, η Επιχείρηση διαθέτει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

Α) Πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας: Αποδεκτή από την Επιχείρηση είναι η πληρωμή μέσω καρτών Visa και MasterCard. Στην περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών. Με την επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής, ο Πελάτης θα μεταφερθεί σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών του συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος, όπου και θα του ζητηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία της κάρτας του, ήτοι ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας της. Η χρέωση πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος της εγκυρότητας της πιστωτικής κάρτας, πιστοποίηση των στοιχείων και διαθεσιμότητα του υπολοίπου, ώστε να επαρκεί για την κάλυψη της αξίας της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η συναλλαγή απορριφθεί για οιοδήποτε λόγο, η παραγγελία δε λογίζεται ολοκληρωμένη.

Β) ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ – Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τότε θα πρέπει να προεξοφλήσετε την παραγγελία σας (και τα τυχόν συμφωνηθέντα έξοδα λ.χ. μεταφοράς) προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας του αιτήματος παραγγελίας σας και η δέσμευση των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτήν από εμάς, στο λογαριασμό της εταιρείας μας που εμφανίζονται στη φόρμα παραγγελίας και στο e-mail που θα λάβετε αμέσως μόλις επεξεργαστεί η παραγγελία σας, αναφέροντας ως αιτιολογία τον κωδικό παραγγελίας σας.

Εν συνεχεία θα πρέπει να μας αποστείλετε αντίγραφο της συγκεκριμένης κατάθεσης μέσω e-mail στο renelib@hotmail.com . Μετά τη λήψη έγκυρου αντίγραφου κατάθεσης του συνολικού ποσού ακολουθείται η διαδικασία της επεξεργασίας και της επιβεβαίωσης παραγγελίας και σας αποστέλλονται τα σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή/και τα μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση μη λήψης αντιγράφου εντός 3 ημερολογιακών ημερών ή μη λήψης έγκυρου αντιγράφου κατάθεσης του συνόλου του ποσού, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται αζημίως και η σύμβαση πώλησης θα λογίζεται ως μηδέποτε καταρτισθείσα. Θα σας αποστέλλεται σχετικό μήνυμα ακύρωσης του αιτήματος παραγγελίας σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση ακύρωσης ή τροποποίησης της παραγγελίας σας μέχρι την αποστολή του(ων) προϊόντος(ων) θα ακολουθείται διαδικασία άτοκης επιστροφής των χρημάτων σας, κατόπιν επικοινωνίας μαζί σας με έναν από τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους επικοινωνίας (άρθρο 3 γ ανωτέρω) προκειμένου να μας δώσετε τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμείτε να γίνει η κατάθεση.

Γ) Με αντικαταβολή του ποσού πληρωμής κατά την παραλαβή των προϊόντων. Η παραγγελία του Πελάτη ολοκληρώνεται κι αποστέλλεται άμεσα στην Επιχείρηση και ο Πελάτης καταβάλλει το ποσό πληρωμής στο σημείο παράδοσης της παραγγελίας, επιβαρυνόμενος μόνον για την Ελλάδα με το σχετικό κόστος ύψους 5 ευρώ, για την Κύπρο με το ποσό των 10 ευρώ ανά παραγγελία. Όταν επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής η αντικαταβολή ο Πελάτης επιβαρύνεται μόνον με τα έξοδα αυτής της επιλογής όπως αναλύθηκαν ανωτέρω και δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής.

8.2 Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται με μεταφορά του/των προϊόντος/προϊόντων που παραγγείλατε από συνεργαζόμενη με την Επιχείρηση μεταφορική εταιρεία, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη κι εξαρτώνται από τον ταχυδρομικό κώδικα της διεύθυνσης αποστολής της παραγγελίας.

Α) Για αποστολές εντός Ελλάδας με συνολικό βάρος έως 2 κιλά ο Πελάτης επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής ύψους 3 ευρώ

Β)Για αποστολές εντός Ελλάδας και εφόσον αφενός υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των 100 ευρώ και αφετέρου  έχει επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή η πληρωμή μέσω χρωστικής κάρτας ο Πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής.

Γ) Για αποστολές εντός Ευρώπης με συνολικό βάρος έως 2 κιλά, ο Πελάτης επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής ύψους 15 ευρώ

Γ) Για αποστολές παγκοσμίως με συνολικό βάρος έως 2 κιλά, ο Πελάτης επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής ύψους 25 ευρώ

Δ) Για λοιπές αγορές τα έξοδα αποστολής κυμαίνονται ανάλογα με το βάρος της εκάστοτε παραγγελίας

Σε τυχόν περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης αποστολής της παραγγελίας από πλευράς της Επιχείρησης, ο Πελάτης θα ενημερώνεται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για την καθυστέρηση ή/και τη μη παράδοση παραγγελίας λόγω ανωτέρας βίας (λχ. Ακραίων καιρικών φαινομένων, πανδημία κλπ).

Στην περίπτωση που τα στοιχεία που έχει καταχωρίσει ο Πελάτης στην παραγγελία του δεν είναι σωστά, η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για ενδεχόμενη μη παράδοση της παραγγελίας στον Πελάτη. Σε περίπτωση επαναποστολής της παραγγελίας, τα έξοδα της επαναποστολής βαρύνουν τον Πελάτη.

9.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

9.1 Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά του εντός 14 ημερών από την παραλαβή αυτής, με την επιστροφή του πρωτοτύπου παραστατικού αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο). Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Επιχείρηση, με μία ξεκάθαρη δήλωση για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, πριν λήξει η ως άνω 14ήμερη προθεσμία. Για το λόγο αυτό, συμπληρώνει το σχετικό έντυπο υπαναχώρησης που θα βρει εδώ και το συμπεριλαμβάνει στο δέμα προς επιστροφή ή το αποστέλλει συμπληρωμένο στο e-mail της Επιχείρησης (renelib@hotmail.com)). Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του και στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί συσκευασίας κ.λπ.) και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας, η οποία δεν θα πρέπει να έχει φθορές ή/και αλλοιώσεις. Το ως άνω δικαίωμα δεν μπορεί να ασκηθεί για προϊόντα τα οποία εκπτωτικά ή προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά ή έχουν παραγγελθεί αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πελάτη (εξατομικευμένα προϊόντα). Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παραπάνω όροι, ή έστω ένας από αυτούς, η Επιχείρηση διατηρεί το νόμιμο δικαίωμά της να μη δεχτεί την υπαναχώρηση του Πελάτη από τη σύμβαση πώλησης.

9.2 Στην περίπτωση που ο Πελάτης υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης, αναλόγως του τρόπου πληρωμής της παραγγελίας και του τρόπου με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή αυτής, η επιστροφή του ποσού πληρωμής θα πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που η Επιχείρηση θα παραλάβει τα προϊόντα, με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί ρητά άλλως, ότε και τυχόν συμπληρωματικά έξοδα για την επιστροφή του ποσού πληρωμής βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Πελάτη. Τυχόν συμπληρωματικά έξοδα αποστολής που οφείλονται σε επιλογή του Πελάτη (π.χ. αντικαταβολή), δεν συμπεριλαμβάνονται στο ποσό πληρωμής που επιστρέφεται από την Επιχείρηση στον Πελάτη. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων της παραγγελίας στην Επιχείρηση βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Πελάτη, άλλως μπορούν να επιστραφούν αυτοπροσώπως από τον Πελάτη, μετά από σχετική συνεννόηση με την Επιχείρηση αναφορικά με την ημέρα και ώρα της συνάντησης, στο κατάστημα της Επιχείρησης στον Άγιο Δημήτριο επί της οδού Μπουμπουλίνας στον αριθμό 6, ώστε να παραλειφθεί το κόστος επιστροφής.

9.3 Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

10.ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

10.1 Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει ήδη ολοκληρωμένη παραγγελία του, πρέπει εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωσή της, να αποστείλει σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης (renelib@hotmail.com), με τίτλο «ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», ενημερώνοντας σχετικά την Επιχείρηση κι αναγράφοντας απαραιτήτως τον μοναδικό κωδικό της παραγγελίας την οποία επιθυμεί να ακυρώσει. Εφόσον ο Πελάτης είχε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή μέσω χρεωστικής κάρτας, ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, θα ενημερωθεί μέσω e-mail από την Επιχείρηση, για την κατάθεση του ποσού πληρωμής στην κάρτα ή το λογαριασμό του. Εφόσον ο Πελάτης είχε επιλέξει διαφορετικό τρόπο πληρωμής, θα ενημερωθεί μέσω e-mail από την Επιχείρηση, για την επιβεβαίωση της ακύρωσης της παραγγελίας του. Η επιχείρηση θα διεκπεραιώνει ακυρώσεις και αλλαγές προϊόντων κάθε Παρασκευή. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τα στοιχεία του Πελάτη και να μην τον εξυπηρετήσει στο μέλλον, σε περίπτωση που παρατηρηθεί επανειλημμένη ακύρωση παραγγελιών και σε κάθε περίπτωση πάνω από 3 φορές.

10.2 Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να αλλάξει προϊόν/προϊόντα της ήδη ολοκληρωμένης παραγγελίας του, μπορεί μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας του, να αποστείλει σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης (renelib@hotmail.com) με τίτλο «ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ», ενημερώνοντας σχετικά την Επιχείρηση κι αναγράφοντας απαραιτήτως τον μοναδικό κωδικό της παραγγελίας και τον/τους συγκεκριμένο/συγκεκριμένους κωδικό/κωδικούς προϊόντος/προϊόντων αυτής, το/τα οποίο/οποία επιθυμεί να αλλάξει.

Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το/τα προϊόν/προϊόντα που επιθυμεί να αλλάξει, χωρίς αυτό/αυτά να έχουν χρησιμοποιηθεί, στην άριστη κατάσταση που το/τα παρέλαβε και στην πλήρη αρχική του/τους συσκευασία (κουτί συσκευασίας κ.λπ.) και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας, η οποία δεν θα πρέπει να έχει φθορές ή/και αλλοιώσεις. Το ως άνω δικαίωμα δεν μπορεί να ασκηθεί για προϊόντα εκπτωτικά,  προϊόντα τα οποία έχουν τεθεί σε προσφορά ή εξατομικευμένα για το συγκεκριμένο Πελάτη προϊόντα.

Αφού η Επιχείρηση λάβει το/τα προϊόν/προϊόντα της παραγγελίας του/των οποίου/οποίων την αλλαγή επιθυμεί ο Πελάτης, σύμφωνα με την ως άνω ενημέρωσή του προς την Επιχείρηση, η τελευταία θα του αποστείλει άμεσα μέσω e-mail, μοναδικό κωδικό εκπτωτικού κουπονιού συνολικής αξίας ίσης με αυτήν του/των προϊόντος/προϊόντων του/των οποίου/ων ο Πελάτης επιθυμεί να αλλάξει. Στη συνέχεια ο Πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει μέσω του παρόντος site και του παρόντος e-shop νέα παραγγελία με το/τα προϊόν/προϊόντα που επιθυμεί, συμπληρώνοντας τον ως άνω μοναδικό κωδικό εκπτωτικού κουπονιού στο σημείο που θα του ζητηθεί. Η ισχύς του ως άνω μοναδικού κωδικού εκπτωτικού κουπονιού είναι ίση με 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του. Σε περίπτωση αλλαγής προϊόντος/προϊόντων, η Επιχείρηση δεν προβαίνει σε επιστροφή στον Πελάτη, μέρους ή του συνόλου του ποσού πληρωμής.

Τα έξοδα αποστολής για όλη τη διαδικασία της αλλαγής του/των προϊόντος/προϊόντων, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Πελάτη, άλλως μπορούν να επιστραφούν αυτοπροσώπως από τον Πελάτη, μετά από σχετική συνεννόηση με την Επιχείρηση αναφορικά με την ημέρα και ώρα της συνάντησης, στο κατάστημα της Επιχείρησης στο Άγιο Δημήτριο επί της οδού Μπουμπουλίνας στον αριθμό 6, ώστε να παραλειφθεί το κόστος αποστολής.

Σε περίπτωση μη λήψεως ή άρνησης παραλαβής προϊόντος εκ μέρους του πελάτη χωρίς προηγούμενη έγγραφή ενημέρωση της επιχείρησης και για το οποίο έχει επιλεγεί  ως τρόπος πληρωμής η αντικαταβολή η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμά της να δέχεται στο εξής παραγγελίες του συγκεκριμένου πελάτη μόνον κατόπιν χρέωσης της χρεωστικής του κάρτας ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό αποκλείοντας ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή.

11.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Ουδεμία εγγύηση παρέχεται από την Επιχείρηση για τη συνεχή κι αδιάλειπτη πρόσβαση των επισκεπτών/χρηστών/πελατών της στο παρόν site και στο παρόν e-shop, δεδομένου ενδεχόμενου παρακώλυσης, έστω και μερικώς, λόγω τυχαίου γεγονότος ή/και ανωτέρας βίας.

Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης του site, των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του site. Επίσης, δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές κι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεση του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ή άλλα επιζήμια συστατικά. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται σε όλους τους χρήστες να ελέγξουν ότι έχουν εγκατεστημένο κι αναβαθμισμένο λογισμικό προστασίας.

12.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

12.1 Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος site και του παρόντος e-shop (ενδεικτικός κι όχι περιοριστικός αναφερόμενων των εικόνων, των κειμένων, των γραφικών, των σχεδίων, των αναρτημένων φωτογραφιών και βίντεο, των διατιθέμενων προς πώληση στο παρόν e-shop προϊόντων, κ.λπ.), αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης, η οποία τυγχάνει αποκλειστική δικαιούχος αυτών. Οιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση ή μεταπώληση του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος site και του παρόντος e-shop ή η με οιονδήποτε τρόπο ή με οιοδήποτε μέσο παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το πραγματικό πάροχο του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος e-site και του παρόντος e-shop απαγορεύεται ρητά.

12.2 Απαγορεύεται οιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδιανομή, αντιγραφή, διανομή, αναδημοσίευση, λήψη, εμφάνιση, ανάρτηση ή μετάδοση με οιονδήποτε τρόπο ή με οιοδήποτε μέσο του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος site και του παρόντος e-shop, το οποίο προστατεύεται κατά τις διεθνείς συμβάσεις και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού και του εσωτερικού ελληνικού δικαίου. Τυχόν αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για διαφημιστικούς, εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Επιχείρησης. Kάθε παράβαση της παρούσας επισύρει ποινική ρήτρα 5000 ευρώ για κάθε παραβίαση την οποία ο πελάτης θεωρεί από τώρα δίκαιη εύλογη και απόλυτα ανάλογη. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει για κάθε παραβίαση του παρόντος και κάθε επιπρόσθετη ζημία που θα προκύψει (θετική, αποθετική κλπ).

13.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

13.1 Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος site και του παρόντος e-shop, διέπονται από το διεθνές, ευρωπαϊκό κι εσωτερικό ελληνικό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση.

13.2 Οι ως άνω όροι χρήσης του παρόντος site και του παρόντος e-shop, ως κι οι υπόλοιπες πολιτικές και διαδικασίες πληρωμής των προϊόντων μέσω του παρόντος site και του παρόντος e-shop, διέπονται κι ερμηνεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει κι αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

13.3 Για οιαδήποτε διαφορά προκύψει κι η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Επιχείρησης και του Πελάτη εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών. Τέλος, επισημαίνεται ότι η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτόμενων από απόσταση, όπως κι οι παρόντες όροι, εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στις συναλλαγές με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους που δεν εμπίπτουν με οιονδήποτε τρόπο στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.